Funcions

El portal de transparència del Consell Econòmic i Social d'Espanya pretén facilitar a tota la ciutadania de forma periòdica i actualitzada la informació rellevant de la seva activitat relacionada amb el funcionament i el control de l'actuació pública, en compliment del que disposa la Llei 19/2013 (text consolidat), de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Portal de transparència actualitzat/revisat a 09/01/2024