INFORMACIÓ JURÍDICA

El Consell, en l'exercici de la seva funció consultiva i d'acord amb la seva Llei de creació, emet diferents tipus de documents:

  • Dictàmens preceptius a sol•licitud del Govern
  • Informes per iniciativa pròpia

A més, segons el que preveu l'article 7, punt 1.5 d'aquesta Llei, el Consell elabora i eleva, anualment, al Govern una Memòria sobre la situació socioeconòmica i laboral d'Espanya, on n'exposa les consideracions. El treball desenvolupat és un diagnòstic exhaustiu de les realitats socials el valor de les quals ve determinat per la implicació compartida del conjunt dels protagonistes de la vida social i econòmica representats al Consell.

Altres documents, aprovats pels seus òrgans competents, que s'emeten en reunions i fòrums interinstitucionals..

ACTIVITAT CONSULTIVA