Naturalesa

El Consell Econòmic i Social és un òrgan consultiu del Govern en matèria socioeconòmica i laboral. Es configura com un ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat i autonomia orgànica i funcional per a l'acompliment dels seus fins, adscrit al Ministeri de Treball i Immigració.