Funcionamient

El funcionament del Consell Econòmic i Social es regeix per la Llei 21/1991, de 17 de juny, de creació del Consell; pel Reglament d'organització i funcionament intern aprovat pel Ple del Consell Econòmic i Social el 25 de febrer de 1993, i per les directrius i instruccions que dicta el mateix Consell per al seu desenvolupament.

Les sessions plenàries del Consell són públiques. Això no obstant, determinats debats poden ser declarats reservats per decisió del Ple.

A les sessions del Ple del Consell Econòmic i Social poden assistir els membres del Govern, prèvia comunicació al president o a sol•licitud del Consell, i hi poden fer ús de la paraula. També hi poden assistir la resta d'autoritats i funcionaris de l'Administració de l'Estat, quan siguin convidats o autoritzats per informar o per respondre a preguntes relacionades amb afers de la seva competència.

L'emissió dels dictàmens sobre els afers que són sotmesos a consulta pel Govern es duu a terme pel Ple o, en el seu cas, per la Comissió Permanent, quan el Ple li hagi delegat aquesta funció.

Els dictàmens del Consell es documenten per separat i s'hi distingeixen els antecedents, la valoració efectuada i les conclusions, amb la signatura del secretari general i el vistiplau del president. A aquests dictàmens s'afegeixen els vots particulars, en cas que n'hi hagi. Els dictàmens del CES no són vinculants per al Govern.

Així mateix, el Ple, o la Comissió Permanent, en cas que el Ple li delegui aquesta funció, emet els estudis i informes relacionats amb les matèries de la seva competència, que elabora a sol•licitud del Govern o dels seus membres o per iniciativa pròpia.

La decisió d'escometre l'elaboració d'un informe o estudi per iniciativa pròpia l'adopta el Ple a instància del president, de la Comissió Permanent, d'un grup o d'onze consellers a través de la Comissió Permanent.

Procediment d'elaboració d'un dictamen o informe

Dictamen o informe Informe a iniciativa pròpia
Sol•licitud al CES per part del Govern de la Nació, o dels ministres, d'un dictamen o informe Acuerdo del Pleno para la elaboración de un Informe
  • Trasllat a la Comissió de Treball competent en la matèria
  • Preparació de la proposta per la Comissió de Treball
  • Presentació al Ple de la proposta de dictamen o informe juntament amb les esmenes, si n'hi hagués
  • Aprovació del dictamen o de l'informe pel Ple
Remissió del dictamen o informe, juntament amb els vots particulars, si n'hi hagués, a l'òrgan sol•licitant Difusió de l'informe