Introducció

El Consell, en l'exercici de la seva funció consultiva i d'acord amb la seva llei de creació, emet diferents tipus de documents:

  • Dictàmens preceptius a sol•licitud del Govern
  • Informes per iniciativa pròpia

A més a més, segons allò previst en l'article 7 punt 1.5 d'aquesta llei, el Consell elabora i eleva anualment al Govern una memòria sobre la situació socioeconòmica i laboral d'Espanya, en la qual exposa les seves consideracions. El treball desenvolupat és un diagnòstic exhaustiu de les realitats socials, el valor de les quals està determinat per la implicació compartida del conjunt dels protagonistes de la vida social i econòmica representats en el Consell.

D'altra banda, el CES pot expressar la seva opinió en Altres Documents, aprovats pels seus òrgans competents, que s'emeten en reunions i fòrums interinstitucionals.

Últims documents

Per sol•licitar exemplars dels documents editats pel CES, cal dirigir-se a:
Dirección del Área de Estudios y Análisis. Departamento de Publicaciones
C/ Huertas 73 Madrid 28014
Tfo: 91 429 00 18
Fax: 91 429 42 57
e-mail: publicaciones@ces.es